meer over vkbn

De leden van de VKBN zijn organisaties die zich professioneel bezighouden met kwaliteitszorg in de bouw (zowel vormgeven als uitvoeren). Het lidmaatschap van de vereniging staat voor een bevestiging van kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor zover de onafhankelijkheid van partijen dat toelaat zal kennis worden gedeeld ten behoeve van een blijvende doorontwikkeling van de systematiek.
De VKBN is zich bewust van de enorme bouwopgave waar Nederland voor staat en neemt haar verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren!


De vereniging heeft een bestuur en drie zogenaamde Kamers:

1.    Kamer IA: de instrumentaanbieders.

2.    Kamer KB: de kwaliteitsborgers (toegelaten door een instrument).

3.    Kamer IKB: de adviseurs (interne kwaliteitsborger) die o.a. aannemers ondersteunen en adviseren bij hun interne kwaliteitsborging.

Een afvaardiging van de Kamers heeft zitting in het koepelbestuur van de vereniging. De Kamers beogen, naast de algemene doelstellingen, de onafhankelijke belangen van respectievelijk de instrumentaanbieders en de kwaliteitsborgers te behartigen.

In de Adviesraad zitten onafhankelijke vertegenwoordigers van (branche)organisaties die op strategisch niveau verbonden zijn met de VKBN. De adviesraad is de spiegel voor het bestuur op het gebied van strategische koers, tactisch beleid, samenwerking met de keten en ontwikkelingen in de sector. De adviesraad is geen formeel toezichtsorgaan, maar ondersteunt het bestuur door constructief kritische reflectie, door signalen en vragen vroegtijdig in te brengen in het beleidsproces en door vanuit hun eigen perspectief integraal mee te denken met beleidsthema’s en vraagstukken. De vereniging heeft zitting in diverse externe overlegorganen rondom Wkb. Denk aan het Aanjaagteam van VNG, de monitoringsgroep Wkb, het Wkb-overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de overleggen met de TloKB (Adviesraad en Gebruikersraad) en het bestuurlijk overleg met VBWTN.


Ambitie
De vereniging heeft de ambitie om:

·      bij te dragen aan sector, via:

o  optreden als spreekbuis van de leden voor afstemming met de wetgever, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en de bouwsector.

o   delen van technische kennis t.b.v. het realiseren van een gedragen en gerespecteerde standaard van werken.

o   informeren van de (bouw-)markt over wat kwaliteitsborging betekent voor de sector.

·        te helpen bij de (door)ontwikkeling en de implementatie van het stelsel, via:

o faciliteren van kennisdeling.

o bijdragen aan het constateren en oplossen van knelpunten en vraagstukken.

o   coördineren van de input en de belangen van de leden.