VKBN

De VKBN streeft ernaar om met haar leden een optimale uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) te realiseren. Om dit te realiseren zorgt zij ervoor dat binnen de Vereniging, zover als de onafhankelijkheid van de partijen dat toelaat, kennis gedeeld wordt en knelpunten worden geadresseerd zodat het systeem blijvend doorontwikkeld kan worden. Daartoe coördineert de VKBN de input en de belangen van de private sector, stemt af met de wetgever, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en de bouwsector en is daar waar unanimiteit binnen de onderscheiden Kamers aan de orde is de spreekbuis van de private sector. De Kamers hebben als doel onafhankelijk de belangen van zowel Instrumentaanbieders als Kwaliteitsborgers te dienen en zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in een Koepelbestuur. De Vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door actief en transparant te handelen richting de aangesloten leden en alle stakeholders met heldere lijnen en afspraken hierbij. Waarbij het lidmaatschap van de Vereniging gaat functioneren als een bevestiging van kwaliteit en betrouwbaarheid.
De vereniging bestaat uit instrumentaanbieders, erkende Borgers en adviseurs die ondernemingen adviseren in het borgen van hun interne kwaliteit.