TIS

Een Erkende TIS is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risico gestuurde controles uitvoert op zowel het ontwerp als de uitvoering van een bouwwerk. Technical Inspection Service (TIS) kwaliteitsborging is hét instrument voor integrale, onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole van bouwwerken.

TIS

Op basis van de beschikbare informatie over het bouwwerk, de bouwomgeving, contracteisen, kwaliteitsmanagement en beheersmaatregelen van de bouwpartijen maakt de TIS een risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse stelt de TIS een borgingsplan op waarin is vastgelegd welke controles de TIS uitvoert op het ontwerp en de uitvoering van het bouwwerk. De vorm en omvang van deze controles wordt onder andere bepaald door de complexiteit van het bouwwerk en de kwaliteit van de door de bouwpartijen geleverde informatie en performance.

Ontwerpbeoordelingen door de TIS kunnen variëren van een scan van het voorontwerp tot aan gedetailleerde controles van berekeningen en detaillering van het definitief ontwerp. Tijdens kritische momenten in de realisatiefase worden door de TIS-inspecties uitgevoerd om te verifiëren dat de bouwwerkzaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) worden uitgevoerd en of het bouwwerk aantoonbaar voldoet aan het Bouwbesluit en eventuele specifieke eisen die door de opdrachtgever benoemd zijn in het Programma van Eisen.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever richt de TIS zich enkel op het ontwerp en de uitvoering van het eindresultaat (het definitieve werk) of worden ook andere aspecten als sloopwerkzaamheden, tijdelijke werken of hulpconstructies, en montageplannen meegenomen. De resultaten van deze controles worden door de TIS geanalyseerd op risico’s op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet de TIS een onderbouwde uitspraak (Verklaring gerechtvaardigd vertrouwen) of de gerealiseerde bouwtechnische kwaliteit voldoet aan vigerende wettelijke bouwtechnische voorschriften en privaatrechtelijke afgesproken bouwkwaliteitseisen.