SWK (VKB)

In de afgelopen jaren is door SWK, op basis van de ervaring en kennis met betrekking tot AS-Built kwaliteit van woningen en het waarborgen van deze kwaliteit, voor de consument invulling gegeven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de ontwikkeling van het Instrument VKB. 

SWK (VKB)

In mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer waarbij een invoeringsdatum is vastgelegd van 01-01-2022 Het Instrument van SWK is op basis van de definitieve wetgeving en ervaring opgedaan met pilots verder aangepast en verbeterd en daarmee gereed voor de invoering van de wet. Eind 2019 is de definitieve versie van het Instrument VKB door een beoordelingscommissie voor de proefprojecten akkoord bevonden. Daarmee is een eerste stap gezet voor verdere acceptatie van het Instrument VKB en mag het Instrument worden ingezet bij proefprojecten die zijn geïnitieerd door BZK in samenwerking met de Nederlandse gemeenten. 

Het Instrument VKB is een kwaliteitsborgingssysteem waarbij de ondernemer die een project realiseert een belangrijke rol krijgt bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet erop toe dat de ondernemer de kwaliteit ook naar behoren borgt, zodat bij gereed melding van het project een verklaring kan worden afgegeven.