de garantiewaarborg

Introductie.

Vanuit het verleden geldt als één van de belangrijkste doelstellingen van De Garantiewaarborg: het bevorderen van een goede kwaliteit van in Nederland te bouwen woningen en daartoe waarborgen te (doen) verschaffen. Tezamen met Stichting GIW waren beide garantie-instellingen jarenlang met garantie- en waarborgregelingen actief. De Stichting in Lochem opereert -binnen de huidige wet- en regelgeving - als een allround ‘garantiefonds’ met een breed scala aan dienstverlenende activiteiten.


Ontwikkeling Instrument voor Kwaliteitsborging.

Het was dan ook vanzelfsprekend dat De Garantiewaarborg zich zou inzetten voor de ontwikkeling van een ‘instrument’ dat zou kunnen worden toegelaten tot het stelsel van Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De ontwikkeling van het ‘instrument’, de wijze van verzamelen en vastleggen van data was medio vorig jaar zover gevorderd dat toetsing aan de wettelijke bepalingen mogelijk was.

Eind vorig jaar heeft de (voorlopige) commissie het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) positief beoordeeld. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wkb en de definitieve toelating van instrumenten is het toegestaan proefprojecten te entameren.


Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW).

Het instrument KGW richt zich op toepassing door gecertificeerde kwaliteitsborger met als speerpunt de eigen verantwoordelijkheid van de bouwer. Het Instrument KGW omvat een beoordelingsmethodiek c.q. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteitsborging en de bijbehorende controle (o.a. diepgang, frequentie, e.d.) moeten worden uitgevoerd. Bij het gereedkomen van het bouwwerk wordt er door de kwaliteitsborger een verklaring afgegeven dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gebruiksgerede bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit.


Gecertificeerde kwaliteistborger.

Inmiddels zijn er al verschillende kwaliteitsborgers gecertificeerd aan wie het is toegestaan om het Instrument KGW exclusief te hanteren. Deze kwaliteitsborgers beschikken over (algemene) bouwkundige kennis en specifieke kennis op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, technische installaties, e.d. Vanzelfsprekend wordt voldaan aan de eisen op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid.

Aan gecertificeerde kwaliteitsborgers worden formats beschikbaar gesteld waarmee de instrument-aanbieder uniformiteit nastreeft, te denken aan: het projectplan, de Bouwbesluittoets, de risicoanalyse, het borgingsplan, de software/ database, verklaring, (consumenten)dossier, e.d.


Proefprojecten.

Toepassing van het Instrument KGW door onze gecertificeerde kwaliteitsborgers staat -los van onze activiteiten als garantie- instelling- open voor iedere (bouw)ondernemer, aannemer, ontwikkelaar, e.d. Het is de ondernemen (of initiatiefnemer) van het bouwplan om de keuze te maken voor een kwaliteitsborger aan wie het is toegestaan het instrument KGW te hanteren.

Proefprojecten bieden inzicht in de materie, geven uw informatie en brengen kwaliteitsborging (nog) directer in uw eigen organisatie. Bereid u voor op de inwerkingtreding van de Wkb, voorzien voor 1 juli 2022, dat kan door proefprojecten te entameren, neem het initiatief, stel het voor aan uw opdrachtgever en richt u vervolgens tot de gemeente.  

Wij kunnen u behulpzaam zijn om een proefproject op te starten, ga dus voor de vervolgstap en neem contact op met:

De Garantiewaarborg, telefonisch 0573- 442616 of per e-mail: info@garantiewaarborg.nl.