De Garantiewaarborg

Introductie.

Vanuit het verleden geldt als één van de belangrijkste doelstellingen: het bevorderen van een goede kwaliteit van in Nederland te bouwen woningen en daartoe waarborgen te (doen) verschaffen. Tezamen met de destijds (vrijwel) identieke regelgeving van de Stichting GIW waren beide garantie-instellingen jarenlang met garantie- en waarborgregelingen actief. De Garantiewaarborg in Lochem opereert -binnen de huidige wet- en regelgeving - als een allround en authentiek ‘bouwgarantiefonds’ met een breed scala aan dienstverlenende activiteiten.

Ontwikkeling Instrument voor Kwaliteitsborging.

Het was dan ook vanzelfsprekend dat De Garantiewaarborg zich zou inzetten voor de ontwikkeling van een ‘instrument’ dat zou kunnen worden toegelaten tot het Stelsel van Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De ontwikkeling van het ‘instrument’ was eind 2020 zo ver gevorderd dat toepassing in proefprojecten werd toegestaan. Na de bekendmaking van het ‘toetskader’ door Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is het ‘instrument’ aangepast, herschreven en ter goedkeuring ingediend. In een beschikking van 14 oktober 2022 onder het kenmerk/registratienr.: INS-4001 is het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) tot het Stelsel van Kwaliteitsborging voor alle bouwwerken in Gevolgklasse 1 toegelaten.

Uitgangspunten Instrument KGW.

Het Instrument KGW richt zichop toepassing door erkende kwaliteitsborgers met als speerpunt de eigen verantwoordelijkheid van de bouwer. Het Instrument KGW omvat een beoordelingsmethodiek c.q. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteitsborging en de bijbehorende controle (o.a. diepgang, frequentie, e.d.) moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze kan er door de kwaliteitsborger een verklaring worden afgegeven dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gebruiksgerede bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische- en wettelijke eisen.

Exclusiviteit voor kwaliteitsborgers.

In de achterliggende periodezijn aanvragen om erkenning positief beoordeeld en zijn er al aan verschillende kwaliteitsborgers licenties verstrekt waaronder het is toegestaan om het Instrument KGW op exclusieve basis te hanteren. Deze kwaliteitsborgers beschikken over (algemeen) bouwkundige kennis en specifieke kennis op het gebied van (constructieve) veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. Vanzelfsprekend wordt voldaan aan de eisen op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid.

Werken met het Instrument KGW.

Aan erkende kwaliteitsborgers worden formats beschikbaar gesteld waarmee De Garantiewaarborg uniformiteit nastreeft, te denken valt aan: projectplan, bouwbesluittoets, risicoanalyse, borgingsplan, checklists, software/ database, verklaring, (consumenten)dossier, e.d. De beschikbaarheid van een ‘digitale tool’ voor de vastlegging van gegevens is voorhanden, maar evenzo kan de KGW- methodiek in een ‘digitale tool’ van de bouwer worden geïmplementeerd.

Proefprojecten.

Toepassing van het Instrument KGW staat- los van onze activiteiten als garantie-instelling- open voor iedere ‘bouwer’. Het is aan de initiatiefnemer van een bouwplan om tezamen met de ‘bouwer’ een keuze te maken voor een kwaliteitsborger aan wie het is toegestaan het Instrument KGW te hanteren.

Proefprojecten bieden inzicht in de materie, geven uw informatie en brengen kwaliteitsborging (nog) directer in uw eigen organisatie. Bereid u voor op de inwerkingtreding van de Wkb en dat kan door proefprojecten te entameren.

Wij kunnen u behulpzaam zijn om een proefproject op te starten, ga dus voor de vervolgstap en neem contact op met:

De Garantiewaarborg, telefonisch 0573- 442616 of per e-mail: info@garantiewaarborg.nl.